Total Pageviews

Friday, May 27, 2011

వింటున్నావా ??

వింటున్నావా ??
నన్ను నన్నులా ఉండనివ్వక నలుగురిలో నన్ను పిచ్చిదాన్ని చేసి ఎవరికీ కనిపించకుండా నాకు మాత్రమే కనిపిస్తావు ..నవ్విస్తావు ..ఎడ్పిస్తావు.. బుజ్జగిస్తావు ..కోపడ్తావు... ఎందుకు ?? నా అనుమతి లేకుండా నా ఉనికి తెలుసుకుని నా పరిస్తుతుల్లోకి ,నా స్తితిగాతుల్లోకి దూరిపోడానికి నీకు అనుమతిని ఎవరిచ్చారు ??
                       అదో అలా నవ్వకు ...అవేవి అడుగుదామనుకున్ననో  అడగకుండానే మర్చి పోతానేమో ... ఆ నవ్వుకు  ఏ మంత్రం నేర్పవు ?? ఎవరినైనా మంత్ర ముగ్ధుల్ని చేస్తుంది ? మరీ అలా మూతి ముడుచుకోకు విచుక్కున్న కుసుమంలా  నీ పెదాలు నవ్వులు రువ్విస్తుంటేనే అనడంగా వుంటావు .....
                      ఈ మద్య నువ్వు వచ్చిన చాల రోజులకు  ఒంటరితనం వచ్చి నన్ను ప్రశ్నించింది .. ఎప్పుడు నాతో గడుపుతావు అని ? ఏది సమాదానం ఇద్దాము అనేంతలో నువ్వు నా ప్రక్కనే వచ్చి నిలబడ్డావు ...అప్పుడు దాని మొహం చూడాలి ..పాపం .. దాన్ని చూసి నువ్వు నవ్వుతుంటే ఏమి చేయాలో తెలియక అది వేనుతిరుగుతున్నప్పుడు నువ్వు దానికేదో నష్టం కలిగిస్తున్నట్టు అది వేల్లిపోయిందే ..అయ్యో ఏమని చెప్పాలి .. ఒంటరితనమే కాదు ..నువ్వు వచ్చిన తరువాత అందరు వేసే అపహాస్యపు బాణాలు కూడా నిన్ను దాటి వచ్చేంత ధైర్యం చేయలేక వాళ్ళ వద్దకే తిరిగి వెళ్తుంటే లోలోన ఎంత సంతోసమేసిందో తెలుసా ??
                     నా నవ్వును నువ్వు ఎక్కడ్నుంచి వెతికి తీసుకోచ్చావో కాని అది ఇంత అందంగా  ఎప్పుడు నాకు కనిపించలేదు ... ఇంకెప్పుడు నన్ను వదిలి వెళ్ళను అని అది నాకు భరోసా ఇస్తుంటే నీకెలా కృతజ్ఞతలు చెప్పాలో తెలియట్లేదు ... నిన్ను నిలద్దీద్దమన్న సాహసం చేయలేక పోతున్న .. ఈ పిచి తనం ఇంత హాయి నిస్తుంటే ఎలా వదలగలను చెప్పూ .. ఏమి చెప్పాలనుకుంటున్నానో నీకు అర్ధమవుతుంది అనే అనుకుంటూ ........ అందుకో నా పిచ్చి తనపు చిరునవ్వు కుసుమం అందుకోవూ ......

Tuesday, May 17, 2011

నేల మీద నేను నింగి లోన తాను !! ఇలలోన నన్ను కలవడానికి తను దిగిరాడు !!తలెత్తి చూస్తున్న తన జాలి నాపై కలుగదా అని ? ఏది  ఒక్కసారైనా నా వైపు చూడడే ?? నోరు తెరిచి అడిగితే లోకువవుతనేమో అడగక పోతే అస్సలు తెలుసుకోడేమో ? ఎలా ఈ డోలాయమాన పరిస్థితి ఎంత వరకు ? నా మనసు ఇలా ఊగిసలాడుతుంటే అర్ధం చేసుకోని నిన్ను చూస్తే కోపం కాక ఇంకేమి వస్తుంది ??
అనిపిస్తుంది నాకు నువ్వు మంచి నటుడివే అని !! ఆ నటన నీకు మాత్రమే సాద్యమవ్తుందని .. తెలియని భావనలను నాలో చొప్పించి నా మనసునే నీ ఆధీనం చేసుకుని ఇప్పుడు ఏమి తెలియనట్టు ఆ నటనను చూడు .. 
నొప్పించని  కోపం ..
గాయపరచని శిక్ష ...
బాధించే మౌనం ...
దూరంగా ఉండలేని నీ అమాయకత్వం ..
ఎలా నీ వైపు నుంచి నా తల త్రిప్పేది ???
నిన్ను ఒప్పించే ప్రయత్నం లో నన్ను నేను కోల్పోతనేమో అనే భయం నా మనసును  నొప్పించే నీ మౌనం  నాకు చిరుకోపం తెప్పించే నీ దూరం ఎప్పటికి నాకు దూరమయ్యేను ?? అలా అస్తమించిన సూర్యుని సాక్షిగా నీ వైపు చూస్తున్నా దాక్కున్న ఆ మబ్బుల మాటున నుంచి నీవు బయటికోస్తవేమో అని .. నీవు చూడలేని ఈ కలువ మొహాన నవ్వులు ఎందుకని ? పక్షం రోజులుగా ఎదురుచూస్తున్న నీ పూర్ణ రూపం నాకు సొంతమవాలని ... ఎవరికీ పంచక నీ వెన్నెల చల్లదనం నా పరం చేసుకోవాలని .. జాబిలి అని జానల వెనక తిరిగినా జోల పాట పాడనీ వెన్నల గానమైన నీవు లేక పోతే శున్యమనిపిస్తుంటే ఇంకా ఏమని చెప్పి నిన్ను ఒప్పించేను ?ఎలా చెప్పి నిన్ను కదిలించేను ? కాలం  పరుగెడుతూ తనతో నిన్ను తీసుకెల్లక ముందే నీ కనుల స్పర్శ తాకి కలువలా నేను పరవసించేలా ఒక్కసారైనా ఈ నా వంక చూడవా ??
చక్కని చుక్కలు చక్కగా నిన్ను బందించినా నా చిన్న మనవి ఒప్పుకోలేనంత వ్యాపకాలతో నన్ను మరిచేవా ??

Thursday, May 5, 2011

ఎంత దూరంగా వుంటే సంబంధాలు అంత బలపడతాయి అని పెద్దవాళ్ళు అంటూ వుంటారు కదా,అదేంటో కానీ నాకు అది నిజమే అనిపించింది ఇవ్వాళ.. నేను తీసుకున్న నిర్ణయం సరియినదేనా కాదా? అని ఇప్పుడు ఆలోచించాల్సి వస్తుంది ... నా skills ఆ లేక సేవా ? నన్ను నేను prove చేసుకోవడమా ? లేక comfortzone లో నే ఉండి పోవాలా ? ఏమి అర్ధమవడం లేదు ... feeling like why i say yes when i should say NO ?? looking at GOD now he should help me ... కొండల తట్టు నా కన్ను లెత్తు చున్నాను నాకు సహాయం ఎక్కడి నుండి వచ్చును ? యెహోవ వలననే నాకు సహాయం కలుగును అని !! let me wait and see for the will of GOD .......................